Vraag en aanbod


De Circulaire Stad vraag om nieuwe oplossingen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van grondstoffen in de bouw en gebouwde omgeving op het stedelijk en regionaal schaalniveau. Een belangrijke vraag hierbij is hoe het verschil tussen vraag en aanbod van grondstoffen in kwaliteit, locatie en tijd te overbruggen is.

Om te helpen bij het overbruggen van het verschil tussen vraag en aanbod, is ingezet op twee digitale tools, Beide kunnen gemeenten, maar ook andere partijen, op eigen wijze helpen bij dit vraagstuk.

De Toolbox Cirkelregio

De Regiotoolbox (RHDHV/Cirkellab) helpt overheden en bedrijven bij het ‘ontdekken’ van netwerken, stromen en methoden, het ‘ontwikkelen’ vanuit best practices en businessmodellen en het ‘ondernemen’ met inzicht in ieders rol en de (innovatie)middelen die daarbij kunnen ondersteunen. Doordat partijen (vragers en aanbieders) elkaar leren kennen en stromen in beeld zijn, helpt deze tool vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De Regiotoolbox is een hulpmiddel om binnen een gemeente of regio aandacht voor de circulaire economie te focussen en kansen te pakken. Binnen die focus leren partijen elkaar kennen en wordt de samenwerking gestimuleerd. Hierdoor vindt afstemming van vraag en aanbod makkelijker plaats. Het kan helpen bij het ontwikkelen van regionale CE-strategieën. Het beoogt een olievlekwerking los te maken in concrete Circulaire activiteiten, inzicht te bieden in kansen en uitwisseling kennis en best practices op de verschillende lokale en regionale schaalniveaus. Daarbij kan toepassing van de toolbox de onderlinge samenwerking stimuleren.

De Regiotoolbox is inmiddels toegepast in diverse context bij steden van de City Deal. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van beheer en onderhoud (inhoud) van de toolbox en de mogelijke openstelling via deze website.

Meer informatie vindt u via deze link

Ervaringen van de City Deal steden met de toolbox vindt u via deze link

Bouw-op-de-Kaart

Ontwikkeling Bouw-op-de-kaart (EIB/TNO). Deze tool is nog in ontwikkeling. De tool gaat beleidsmakers en andere partijen op stedelijk, regionaal en nationaal schaalniveau op (middel)lange termijn inzicht bieden in vraag en aanbod van bouwmaterialen en sloopafval. Daarnaast identificeert de tool kansrijke handelingsperspectieven voor (technologische) innovaties en beleid op het gebied van circulair bouwen.

Bouw-op-de-kaart geeft digitaal inzicht in vraag en aanbod van bouwmaterialen op basis van prognoses van bouw, sloop, herstel en verbouw van woning-, utiliteitsbouw en infrastructuur. Met deze gegevens kan een inschatting worden gemaakt welke materialen/producten waar en wanneer beschikbaar komen en waar en wanneer de vraag naar circulaire materialen/producten ontstaat. Hiermee kan uitgedacht worden in welke vorm, op welke schaal en met welke bijbehorende logistiek hergebruik loont. Het ‘lonen’ van hergebruik wordt vastgesteld op basis van diverse indicatoren, zoals milieubelasting, transportbewegingen en kosten van hergebruik.

Het consortium (samenwerking tussen TNO, Hogescholen, Universiteiten en praktijkpartners) werkt op dit moment aan de digitalisering, beslissingsondersteunende indicatoren en businessmodellen in de beantwoording van vragen als:

  • Wat is de huidige stand van zaken in de regio aangaande de gebouwenvoorraad, aanwezige materialen, ruimtegebruik en vervoersstromen?
  • Wat is het effect van de bouwopgave op materiaalvolumen, ruimtegebruik en vervoersstromen?
  • Wat is het effect van het circulair insteken van de bouwopgave op materiaalvolumen, ruimtegebruik en vervoersstromen? Dit kan worden gepresenteerd op basis van twee scenario’s.
  • Dienen zich knelpunten aan en geven deze aanleiding tot vervolgstappen?

Bouw-op-de-Kaart wordt gerealiseerd door de EIB prognoses toe te voegen aan het BOB-model van TNO. Het BOB model van TNO staat voor BOuwmaterialen in Beeld. Het is een unieke database in NL, doordat het deels publieke databases, waaronder het BAG en de BRBS ledenlijst, combineert met door TNO ontwikkelde gebouwprofielen, milieudatabases en logistieke componenten. De gehele bebouwde omgeving van NL, plus afgebakende delen van infrastructuur, is opgenomen in de database. De hierin opgenomen materiaalhoeveelheid is gebaseerd op inschattingen.

Meer informatie is te lezen via Bouw-op-de-Kaart